Besmegeniai Blog

Nebūk besmegenis!!

Privalomas sveikatos draudimas VMI paaiškinimas

leave a comment »

VMI paaiškinimas dėl privalomojo sveikatos draudimo

2010-04-27

 

  VMI 120 tūkst. gyventojų jau pervedė beveik 55 mln. Lt pajamų mokesčio permokos

2010 m. balandžio 27 d., Vilnius. Siekdama visapusiškai supažindinti su privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokų mokėjimo tvarka ir atsakyti į gyventojams rūpimus klausimus, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja apie PSD taikymą įvairioms draudžiamųjų asmenų grupėms.

Lietuvos piliečiams prievolė deklaruoti pajamas, pajamų mokestį bei PSD įmokas Metinėje pajamų deklaracijoje už 2009 metus atsiranda tik LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatytais pagrindais, pavyzdžiui, Lietuvoje tais metais gavus privalomų deklaruoti pajamų arba nustatytos kategorijos asmenims (pavyzdžiui, valstybės tarnautojams ir jų sutuoktiniams).

Metinę pajamų deklaraciją taip pat gali pateikti tie gyventojai, kurie ketina pasinaudoti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymu nustatytomis lengvatomis, tarkime, iš apmokestinamųjų pajamų atimti išlaidas būsto kreditui, studijoms už pirmąjį aukštąjį išsilavinimą, gyvybės draudimo, pensijų įmokoms. Šie gyventojai toje pačioje Metinėje pajamų deklaracijoje taip pat privalo deklaruoti ir savo PSD įmokas. Vien tik dėl PSD įmokų teikti Metinės pajamų deklaracijos teikti nereikia.

Primename, kad VMI suformuota preliminari deklaracija yra VMI mokesčių mokėtojui teikiama paslauga – koncentruota VMI turima informacija apie mokesčių mokėtoją. Deklaracijos duomenis mokesčių mokėtojas turi įvertinti ir papildyti, pakoreguoti jei turi kitų ir/ar tikslesnių deklaracijoje nurodomų duomenų. Tik atlikus šiuos veiksmus, deklaracija gali būti teikiama mokesčių inspekcijai.   

Dėl PSD įmokų iš Lietuvos išvykusiems gyventojams 

Privalomuoju sveikatos draudimu draustis ir mokėti PSD įmokas privalo Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvoje — prievolė mokėti PSD įmokas ir teisė būti apdraustam siejama su faktine nuolatine gyvenamąja vieta Lietuvos Respublikoje.

Visų pirma Valstybinei mokesčių inspekcijai vertinti informaciją apie tuos asmenis, kurie faktiškai nuolat negyvena Lietuvoje ir neturi pareigos mokėti PSD įmokų, padeda Gyventojų registro duomenys (išvykimo iš Lietuvos deklaravimas yra vienas iš esminių kriterijų, leidžiančių nustatyti, kad asmuo nebėra nuolat gyvenantis Lietuvoje). Jei asmuo tam tikrais 2009 m. mėnesiais Lietuvoje nuolat gyveno, tačiau 2009 m. teisės aktų nustatyta tvarka deklaravo gyvenamosios vietos pakeitimą, jam PSD įmokas, jeigu tokią pareigą nustato LR Sveikatos draudimo įstatymas ir jei gyventojas nėra draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu jokioje asmenų kategorijoje, savarankiškai reikia mokėti už 2009 m. mėnesius iki išvykimo.

Tiems gyventojams, kurie iš Lietuvos išvyko anksčiau, tačiau išvykimo nedeklaravo, siūlome:

1)           Valstybinei mokesčių inspekcijai elektroniniu ar kitu būdu pateikti laikotarpio, kada asmuo išvyko, atitinkamą Metinės pajamų deklaracijos formą (jei asmuo išvyko 2009 m. – GPM308 formą, jei 2007-2008 m. – GPM305 formą, jei 2006 m. – GPM302 formą, jei 2005 m. – FR0462 formą) ir joje nurodyti išvykimo iš Lietuvos datą. Ši data gali būti einamieji metai arba penkeri praėję metai. Jeigu gyventojas išvyko anksčiau nei prieš penkerius metus, jam reikėtų pateikti FR0462 formą ir joje nurodyti išvykimo iš Lietuvos datą 2005-01-01. Tokiu būdu gyventojams sudaroma galimybė deklaruoti savo išvykimą „atgaline data“, atitinkamai mokesčių tikslais bus laikoma, kad toks asmuo nuo deklaruotos išvykimo datos nėra nuolat gyvenantis Lietuvoje ir neturi prievolės mokėti PSD įmokų; arba

2)           įvykdyti prievolę, numatytą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme ir deklaruoti gyvenamosios vietos pakeitimus Gyventojų registre (šiuos gyvenamosios vietos deklaravimo veiksmus atliekant seniūnijoje, savivaldybėje, konsulinėje įstaigoje tiesiogiai ar elektroniniu būdu). Šis deklaravimas galios tik nuo deklaravimo datos į ateitį.

Tiems gyventojams, kurie nedeklaruos išvykimo nei vienu iš aukščiau nurodytų būdu, tačiau yra ar buvo išvykę, pavyzdžiui 2009 metais laikinai dirbo užsienyje, PSD įmokų mokėti nereikia, jeigu jie atitinkamais 2009 metų mėnesiais buvo apdrausti socialiniu (įskaitant sveikatos) draudimu Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse (Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine) ar Šveicarijoje, ir turi ar gali turėti atitinkamos formos dokumentą (E formos pažymą arba kompetentingos užsienio institucijos išduotą laisvos formos pažymą) įrodantį, kad jie buvo apdrausti socialiniu (ir sveikatos) draudimu užsienyje. Šiems gyventojams rekomenduojame pateikti 2009 metų mokestinio laikotarpio Metinę pajamų deklaraciją (formą GPM308) ir joje atitinkamai pažymėti, kad tam tikrais mėnesiais gyventojas buvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu užsienio valstybėje.

Atitinkamos formos dokumento (E formos pažymos arba kompetentingos užsienio institucijos išduotos laisvos formos pažymos), net ir teikiant pajamų deklaraciją už 2009 metų mokestinį laikotarpį, mokesčių administratoriui savo iniciatyva pateikti neprivaloma. Mokesčių administratorius daro prielaidą, kad deklaracijoje pateikti duomenys, gyventojo užpildyti, atsižvelgiant į Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse ar Šveicarijoje 2009 metais jo turėtą draustumą, yra teisingi. Jeigu mokesčių administratoriui kils abejonių dėl gyventojo PSD įmokų apskaičiavimo teisingumo, gyventojui bus pranešta asmeniškai ir jis gali būti paprašytas pateikti (atsiųsti) minėtą dokumentą mokesčių administratoriui.

 

Dėl PSD įmokų neįsiregistravusiems darbo biržoje nedirbantiems asmenims 

Remiantis LR Sveikatos draudimo įstatymo 17 str. 9 dalies nuostatomis, asmenims, kurie atitinkamais 2009 m. mėnesiais nedirbo pagal darbo sutartį ar savarankiškai, bet nebuvo įsiregistravę darbo biržoje, nebuvo laikomi apdraustaisiais valstybės lėšomis ir nemokėjo PSD įmokų jokiais kitais pagrindais, už tuos mėnesius reikia mokėti 72 Lt dydžio PSD įmokas savarankiškai.

Gyventojams, kurie 2009 m. privalėjo PSD įmokas mokėti savarankiškai, tačiau jų iki 2010 m. gegužės 3 dienos nesumokėjo, ir šie gyventojai yra socialiai labiausiai pažeidžiami (turi laikinų finansinių sunkumų), bus taikomos LR Mokesčių administravimo įstatyme nustatytos mokestinių prievolių vykdymo lengvatinės priemonės. 

Tokios lengvatinės priemonės bus taikomos ir tiems gyventojams, kurie už jiems suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas susimokėjo patys (už minėtas paslaugas susimokėjusiems asmenims, kurie atitinkamais 2009 m. mėnesiais nedirbo pagal darbo sutartį ar savarankiškai, bet nebuvo įsiregistravę darbo biržoje, nebuvo laikomi apdraustaisiais valstybės lėšomis ir nemokėjo PSD įmokų jokiais kitais pagrindais, už tuos mėnesius savarankiškai reikia mokėti 72 Lt dydžio PSD įmokas).

Individualių įmonių savininkams, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių teisės aktų nustatyta tvarka 2009 m. buvo sustabdę individualių įmonių veiklą, veiklos sustabdymo mėnesiais PSD įmokas mokėti reikia. Atsižvelgiant į tai, kad tokie individualių įmonių savininkai negalėjo įsiregistruoti darbo biržoje, šiems gyventojams taip pat bus taikomos mokestinių prievolių vykdymo lengvatines priemonės. Minėtos priemonės bus taikomos ir gyventojams, įsigijusiems verslo liudijimą keletui dienų per mėnesį.

Mokestinių prievolių vykdymo lengvatinės priemonės :

PSD įmokų nesumokėję socialiai pažeidžiamiausi (pavyzdžiui, sumokėjus PSD įmokas jų finansinė būklė taptų kritine arba jie turėtų didelių sunkumų vykdydami kitus savo finansinius įsipareigojimus (pavyzdžiui, mokesčiai už komunalines paslaugas), tačiau PSD nepriemokos mokėjimo atidėjimas ar išdėstymas suteiktų jam galimybę stabilizuoti savo finansinę būklę ir sumokėti mokestinę nepriemoką vėliau. Asmenys, pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gali kreiptis į vietos mokesčių administratorių dėl:

1) galimybės susimokėti nepriemoką, susidariusią už 2009 m. mokestinį laikotarpį, dalimis arba atidėti, nesudarant dėl jų mokėjimo mokestinės paskolos sutarties. Mokėtojas pateiktame prašyme galės nurodyti pagal pageidaujamą mokėjimo grafiką mokamas įmokų sumas ir jo atžvilgiu išieškojimo veiksmai nebus vykdomi;

2) galimybės nepriemoką pripažinti beviltiška, jei jos išieškojimas gyventojui gali sukelti rimtas socialines pasekmes.  

Vietos mokesčių administratorius taip pat suteiks išsamią informaciją apie mokesčių administratoriaus taikomą delspinigių normą ir jų skaičiavimo trukmės apribojimą. Pažymėtina, kad mokesčių mokėtojai nuo priskaičiuotos delspinigių sumos galės būti atleisti pagal Mokesčių administravimo įstatymo nuostatas, pavyzdžiui, dėl gyventojo sunkios ekonominės ir socialinės padėties.

 

Dėl PSD įmokų užsienio valstybėse studijuojantiems studentams  

Šios grupės asmenys yra pasirinkę įvairias studijų formas (dieninė, vakarinė, neakivaizdinė ir pan.) ir studijuoja Europos Sąjungos arba trečiųjų valstybių aukštosiose mokyklose.

Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų studentai, taip pat Lietuvos Respublikos piliečiai ir kitų valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių aukštosiose mokyklose yra apdrausti valstybės lėšomis. Duomenis apie Europos Sąjungos valstybėse narėse studijuojančius asmenis Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro pagalba kaupia Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, todėl gyventojams rekomenduojame telefonu ar kitu būdu pasitikslinti, ar teritorinė ligonių kasa (nustatoma pagal asmens gyvenamąją vietą) turi tikslius duomenis apie konkretų studijuojantį gyventoją.

Ne Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklose studijuojantiems asmenims, kurie teisės aktų nustatyta tvarka nėra deklaravę gyvenamosios vietos pakeitimų Gyventojų registre, siūlome Valstybinei mokesčių inspekcijai elektroniniu ar kitu būdu pateikti laikotarpio, kada asmuo išvyko, atitinkamą Metinės pajamų deklaracijos formą (jos išvardintos aukščiau) arba deklaruoti gyvenamosios vietos pakeitimus Gyventojų registre (šis deklaravimas galios tik nuo deklaravimo datos į ateitį).

Dėl PSD įmokų dirbantiems, kurie buvo atleisti iš darbo, išmokant išeitines išmokas ar kompensacijas, nuo kurių buvo sumokėtos PSD įmokos

 

Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatomis, nuo išeitinių išmokų bei kompensacijų, kaip ir nuo kitokio pobūdžio, su darbo santykiais susijusių pajamų yra mokamos (t. y. darbdavio išskaičiuojamos) PSD įmokos, todėl papildomai gyventojai patys PSD įmokų už tuos mėnesius, už kuriuos išmokamos išeitinės išmokos bei kompensacijos, mokėti neprivalo.

Atsižvelgiant į tai, asmenims, kuriems 2009 metais buvo išmokėtos išeitinės išmokos bei kompensacijos, rekomenduojame pateikti 2009 metų mokestinio laikotarpio Metinę pajamų deklaraciją (formą GPM308) ir joje atitinkamai pažymėti, kad tais mėnesiais, už kuriuos buvo išmokėtos išeitinės išmokos ir kompensacijos, gyventojas buvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu. Mokesčių administratorius daro prielaidą, kad deklaracijoje pateikti duomenys, gyventojo užpildyti, atsižvelgiant į išmokėtas išeitines išmokas ir kompensacijas, yra teisingi. Jeigu mokesčių administratoriui kils abejonių dėl gyventojo PSD įmokų apskaičiavimo teisingumo, gyventojui bus pranešta asmeniškai ir jis gali būti paprašytas pateikti (atsiųsti) mokesčių administratoriui dokumentus apie tokias išmokas bei kompensacijas (tarp jų ir duomenis, už kiek mėnesių šios išmokos bei kompensacijos buvo išmokėtos ir ar nuo jų buvo išskaičiuotos PSD įmokos už 2009 m.).

Šiuo metu jau yra pateikta 605 tūkst. gyventojų pajamų deklaracijų. VMI primena, kad greičiausiai ir paprasčiausiai mokesčių deklaracijas galima teikti naudojantis VMI elektroninio deklaravimo sistema. Visą informaciją ir pagalbą, pildant metinę pajamų deklaraciją, paprasčiausia gauti paskambinus VMI Mokesčių informacijos centro telefonu 1882.

 

Apie Valstybinę mokesčių inspekciją:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI), vykdydama įstatymų jai pavestas funkcijas, yra atsakinga už 23 mokesčių administravimą, iš jų pagrindiniai – pelno mokestis, pridėtinės vertės mokestis, gyventojų pajamų mokestis, akcizo mokestis.

Valstybinės mokesčių inspekcijos  sistemą sudaro biudžetinės įstaigos:  centrinis mokesčių administratorius – VMI ir vietos mokesčių administratoriai  – apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

VMI teikia paslaugas ir konsultacijas visais mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo klausimais, rengia mokesčių įstatymų komentarus, mokesčių deklaracijas ir jų užpildymo taisykles, vykdo mokesčių mokėtojų kontrolę, išieško laiku nesumokėtus mokesčius, grąžina pajamų mokesčio permokas, atlieka kitas įstatymų numatytas funkcijas. VMI veikia elektroninio deklaravimo sistema, leidžianti šalies mokesčių mokėtojams internetu pildyti ir pateikti deklaracijas, taip pat teikiama daug kitų elektroninių paslaugų. Lietuvos gyventojams ir įmonėms trumpuoju telefonu 1882 Mokesčių informacijos centras teikia konsultacijas gyventojų pajamų mokesčio, socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų, pridėtinės vertės, nekilnojamojo turto, pelno ir socialinio mokesčių, pajamų ir turto deklaravimo klausimais,  teikia informaciją apie mokestinių procedūrų vykdymą ir bendrąją informaciją apie VMI.

Daugiau galima sužinoti interneto svetainėje www.vmi.lt.

 

Siekiame tapti Jūsų patarėju mokesčių klausimais

 

# # #

Išsamesnė informacija žurnalistams:

 

Laura Vagonė, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Viešųjų ryšių skyriaus specialistė

tel.: +370 5 2687 518, faks.: +370 5 2125 611, el. p.: l.vagone@vmi.lt

Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai  www.stats.lt - Tinklapiu reitingai, statistika, skaitliukas
Reklama

Written by BESMEGENIAI

gruodžio 26, 2010 at 6:25 am

Įrašyta kategorijoj PSD

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: