Besmegeniai Blog

Nebūk besmegenis!!

Interesų konfliktas

leave a comment »

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA

S P R E N D I M A S

2006 m. liepos 13 d. Nr. KS – 36

Vilnius

 

       Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (toliau – Komisija): pirmininkė Jolanta Petkevičienė, nariai Viktorija Daujotytė-Pakerienė, Antanas Marcijonas, Stasys Vėlyvis, išnagrinėjusi Lietuvos Respublikos Seimo nario Petro Gražulio, Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininko Petro Baguškos ir Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus Povilo Malakausko prašymus ištirti ir nustatyti, ar Kauno miesto savivaldybės tarybos narių Eligijaus Dzežulskio-Duonio ir Algirdo Krivicko tarnybinė veikla nesukelia viešųjų ir privačių interesų konflikto,

n u s t a t ė :

       Komisijai adresuotuose Lietuvos Respublikos Seimo nario Petro Gražulio, Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininko Petro Baguškos ir Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus Povilo Malakausko paklausimuose prašoma nustatyti, ar nurodoma Kauno miesto savivaldybės tarybos narių Eligijaus Dzežulskio-Duonio ir Algirdo Krivicko tarnybinė veikla atitinka Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatas: E. Dzežulskis-Duonys, būdamas UAB „Kauno autobusai“ generalinio direktoriaus konsultantas strategijai, tuo pačiu yra ir Kauno miesto savivaldybės Keleivinio transporto komisijos narys, o kitas šios komisijos narys A. Krivickas eina AB „Autrolis“ generalinio direktoriaus pareigas.

       E. Dzežulskis-Duonys paaiškinime Komisijai nurodė, kad Kauno miesto savivaldybė pagal jai priskiriamas funkcijas, remdamasi savo valdomomis bendrovėmis – AB “Autrolis” ir UAB “Kauno autobusai”, organizuoja keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais ir teikia visuomenei būtinas keleivinio transporto paslaugas. Be to pažymėjo, kad Keleivinio transporto komisijos sprendimai “tėra rekomendacinio pobūdžio Kauno miesto savivaldybės administracijai, kuri iš esmės galėtų komisijos vykdomą veiklą vykdyti ir be pačios komisijos”. A. Krivickas Komisijai adresuotame paaiškinime taip pat akcentavo rekomendacinį šios komisijos išvadų ir pasiūlymų pobūdį. Jo nuomone “visiškai suprantama, jog tokios komisijos sudėtyje yra asmenys, dirbantys transporto srityje Kauno mieste, nes būtent jie žino tikrąją situaciją transporto srityje Kauno mieste”.

       Kauno miesto savivaldybės tarybos narys A. Krivickas Keleivinio transporto komisijos nariu paskirtas 2003 m. gegužės 8 d., o Keleivinio transporto komisijos narys E. Dzežulskis-Duonys nuo 2003 m. gegužės 8 d. iki 2004 m. gruodžio 23 d. ėjo ir šios komisijos pirmininko pareigas.

       Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. spalio 20 d. sprendimu patvirtintų savivaldybės Keleivinio transporto komisijos nuostatų 4 punkte įtvirtinta, kad komisijos nariais gali būti savivaldybės tarybos nariai, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai. Draudimo asmenims, susijusiems su Kauno savivaldybei priklausančiomis ar jai pavaldžiomis viešojo transporto paslaugas teikiančiomis bendrovėmis, tapti Keleivinio transporto komisijos nariais (pirmininku) nuostatuose nenumatyta. Šios komisijos kompetenciją nustatančiuose 3 ir 5 nuostatų punktuose nurodyta, kad nagrinėdama keleivinio transporto veiklos organizavimo ir kontrolės būklę Kauno mieste Keleivinio transporto komisija: svarsto ir vertina savivaldybės administracijos rengiamus viešojo transporto organizavimo strateginius projektus ir gali pati inicijuoti jų rengimą (5.1 punktas); tvirtina keleivinio transporto schemas, administracijos direktoriui teikia pasiūlymus dėl maršrutų trasų keitimo, maršrutų panaikinimo, naujų maršrutų pradėjimo ir leidimų vežti keleivius reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo kelių transporto maršrutais skaičiaus nustatymo ir keitimo (5.2 punktas); rengia ir administracijos direktoriui teikia rekomendacinio pobūdžio kriterijus 5.2 punkte numatytiems uždaviniams įgyvendinti (5.3 punktas); svarsto savivaldybės Transporto skyriaus pasiūlymus dėl eismo tvarkaraščių keitimo (5.4 punktas); svarsto kitus su keleivinio transporto veikla susijusius klausimus (5.5 ir 5.6 punktai).

       Komisijos gauti dokumentai patvirtina, kad pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 15 d. ir 2005 m. gegužės 26 d. nutarimais patvirtintus UAB „Kauno autobusai“ ir AB „Autrolis“ nuostatus Kauno miesto savivaldybė yra šių bendrovių steigėja ir vienintelė akcininkė.

       Pabrėžtina, kad vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijas įgyvendina savivaldybės taryba. Taigi įstatymai ir kiti teisės aktai suteikia savivaldybės tarybai teisę skirti ir atšaukti akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kuriose yra savivaldybės kapitalas ar bent jo dalis, valdybos narius. Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu ir minėtų bendrovių nuostatais, valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą (generalinį direktorių), nustato jo atlyginimą, kitas darbo sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina ir skiria nuobaudas. Bendrovės vadovas, organizuodamas bendrovės veiklą, priima ir atleidžia jam tiesiogiai pavaldžius administracijos darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.

       Tyrimo metu nustatyta, kad E. Dzežulskis-Duonys, 2003 m. spalio 13 d. su UAB „Kauno autobusai“ sudaręs darbo sutartį, buvo paskirtas šios bendrovės generalinio direktoriaus konsultantu strategijai. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal UAB „Kauno autobusai“ konsultanto strategijai pareiginių nuostatų 9 ir 20 punktus šis, būdamas tiesiogiai pavaldus generaliniam direktoriui, atstovauja bendrovei valstybės valdžios, valdymo ir savivaldos (taigi ir Kauno miesto savivaldybėje) institucijose.

       2004 m. gegužės 24 d. darbo sutarties pagrindu A. Krivickas paskirtas AB „Autrolis“ komercijos direktoriumi (nuo 2004 m. birželio 2 d. – generaliniu direktoriumi). Bendrovės generalinio direktoriaus pareiginių nuostatų 2.2.9 ir 2.2.10 punktuose nurodyta, kad generalinis direktorius organizuoja vienintelio akcininko nutarimų vykdymą, akcininko pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimą, taip pat atstovauja bendrovei teisme, valstybės institucijose.

       Interneto tinklalapyje (žiūrėta 2006 m. liepos 12 d.) http://www.kaunas.lt/transportas/index_lt.php?page=148 nurodoma, kad Kauno miesto savivaldybė įvairioms bendrovėms yra išdavusi 72 licencijas vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais. UAB „Kauno autobusai“ ir AB „Autrolis“, teikdamos viešojo susisiekimo paslaugas, civiliniuose teisiniuose santykiuose dalyvauja lygiais pagrindais kaip ir kiti šių santykių dalyviai, todėl visuomenės viešasis interesas reikalauja, kad visi su šių santykių dalyviais susiję Kauno miesto savivaldybės ir Keleivinio transporto komisijos sprendimai būtų priimami skaidriai ir nešališkai.

       Įstatymas tiesiogiai nedraudžia savivaldybės tarybos ar Keleivinio transporto komisijos nariui dirbti bendrovėje, kurios visos akcijos ar jų dalis priklauso savivaldybei, tačiau visuomenei kyla pagrįstų įtarimų dėl galimai neskaidrių sprendimų priėmimo savivaldybėje, kai savivaldybės bendrovių, teikiančių viešojo susisiekimo paslaugas, vadovaujantys darbuotojai yra ne tik savivaldybės tarybos nariai, bet ir savivaldybės Keleivinio transporto komisijos nariai.

       Atsižvelgiant  į  tai,  Komisijos  nuomone,  Kauno miesto savivaldybės tarybos nariai E. Dzežulskis-Duonys ir A. Krivickas turėtų atsistatydinti iš Keleivinio transporto komisijos narių, o savivaldybės taryboje sprendžiant klausimus, susijusius su viešojo susisiekimo paslaugas teikiančiomis bendrovėmis, turėtų nusišalinti.

      Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, vadovaudamasi Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 23 straipsnio 6 dalimi,

n u s p r e n d ė:

      1. Rekomenduoti Kauno miesto savivaldybės tarybos nariams Eligijui Dzežulskiui- Duoniui ir Algirdui Krivickui atsistatydinti iš Kauno miesto savivaldybės Keleivinio transporto komisijos narių ir nusišalinti nuo klausimų, susijusių su viešojo susisiekimo paslaugas teikiančiomis bendrovėmis, sprendimo taryboje procedūrų.

      2. Rekomenduoti Kauno miesto savivaldybės tarybai pakeisti Kauno miesto savivaldybės Keleivinio transporto komisijos nuostatus ir reglamentuoti, kad šios komisijos nariais negali būti skiriami savivaldybėje viešojo susisiekimo paslaugas teikiančių bendrovių darbuotojai.

      3. Komisijos sprendimo kopijas išsiųsti Lietuvos Respublikos Seimo nariui Petrui Gražuliui, Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkui Petrui Baguškai, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriui Povilui Malakauskui, Kauno miesto savivaldybės merui Arvydui Garbaravičiui, Kauno miesto savivaldybės tarybai, Kauno miesto savivaldybės tarybos nariams Eligijui Dzežulskiui-Duoniui ir Algirdui Krivickui.

      4. Sprendimą paskelbti interneto tinklalapyje www.vtek.lt.

      5. Sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo arba jo įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos. 
 

Komisijos pirmininkė                                                                Jolanta Petkevičienė


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai  www.stats.lt - Tinklapiu reitingai, statistika, skaitliukas

Reklama

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: