Besmegeniai Blog

Nebūk besmegenis!!

Surežisuotas detektyvas

leave a comment »

 

Policijos generaliniam komisarui                           LR Generalinei Prokuratūrai

gerb. Vizgirdui Telyčėnui 

 

Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius 

El. paštas info@policija.lt

 

VIEŠAS PAREIŠKIMAS 

2009 m. rugpjūčio 26d. Kaunas

 

                      Centro PK viršininko pavaduotojas D.Česnauskas be jokios motyvacijos 2009-08-26 apie 10 val buvo įsiveržęs į mūsų kolegių vertimų biurą. Jis elgėsi neteisėtai. Jo veiksmuose, mūsų manymu, galima būtų įžvelgti žymiai sudėtingesnių asmeninio pobūdžio problemų, nei straipsnių komentarai spaudoje.

 

                      Sistemingai iš anksto susitarę kartu veikdami Centro PK viršininko pavaduotojas Danas Česnauskas bei nuo rugpjūčio 26 dienos prisijungęs Kauno  m.  savivaldybės  Viešosios tvarkos tarnybos dabuotojas R. Sidera (buvęs policininkas), – šie  asmenys elgėsi grubiai, laužėsi pro užrakintas duris, be leidimo darė nuotraukas. R. Sidera reikalavo greitai paduoti visus dokumentus, R. Siderą atlydėję kiti du asmenys neprisistatė. 

 

                       Dar daugiau, kai atvyko D. Česnaukas (jis atsivedė dar du vyrus) visi atvykusieji vyrai elgėsi dar grubiau. Šis  pareigūnas atliko biuro vadovei asmeninę kratą visų vyrų akivaizdoje, nedalyvaujant pareigūnei moteriai.  Jos rankinuką su asmeninio pobūdžio daiktais tiesiog išplėšė jai iš rankų. Krėtė asmeninius biuro vadovės daiktus. Ieškojo, matyt, kažkokių įkalčių. Jai telefonu bandant susisiekti su advokatu – telefoną policininkas per prievartą išjungė. Pareigūnas elgėsi kaip tikras chamas. R.Sidera reikalavo dokumentų, jų nepateikus grasino išvesdinti kartu su policija. Vertimų biuro vadovė prašė jų  pateikti reikalingą  informaciją bei klausimus raštu, nes  tuo metu turėjo skubaus darbo, tačiau jie ir toliau elgėsi neteisėtai svetimose patalpose.

 

Šis nusikaltimas pavojingas tuo, kad pažeidžia Konstitucijos garantuojamą žmogaus būsto (biuro patalpų) neliečiamybę. Objektas – žmogaus būsto (biuro patalpų) neliečiamybė. Šių konstitucinių nuostatų pažeidimas, atsižvelgiant į jo pobūdį ir padarinius, gali užtraukti drausminę, administracinę ar baudžiamąją atsakomybę.

 

OBJEKTYVIAI ši veika yra neteisėtas slaptas arba atviras, panaudojant apgaulę ar smurtą įsibrovimas prieš savininko ar jo įgaliotų asmenų (darbuotojų) valią į kito žmogaus biuro patalpas. Tai gali būti neteisėta krata, ar kitokie veiksmai, pažeidžiantys asmens biuro patalpų neliečiamybę.

 

                      Įsibrovimas – tai kaltininko patekimas į biuro patalpas prieš savininko ar kitų asmenų, legaliai ten esančių, valią arba neturint tam teisėto pagrindo. Patekimas į būstą (biuro patalpas), kad ir prieš savininko valią, tam tikrais atvejais yra teisėtas. Pvz, gaisro, užtvindymo, kitokios stichinės nelaimės, esant pavojui vaikams, esantiems patalpose. Taip pat pagal įstatymą darant kratą, poėmį, atliekant teisėtus operatyvinės veiklos subjektų veiksmus (tai reglamentuoja Operatyvinės veiklos įstatymas). Tačiau tuo metu nebuvo gaisro bei užtvindymo. Dar daugiau,  buvo daromi neteisėti veiksmai – nesankcionuota krata. Suveikė signalizacija, dėl kurios operatyviai atvyko apsaugos pareigūnai.

Pats faktas, kad savininkas atidaro duris, dar nereiškia, kad jisai įsileidžia.

 

Jeigu patenkama neteisėtai į būstą (biuro patalpas) su tikslu surinkti kažkokią informaciją apie privatų gyvenimą,- tokią jau veiką apima 167 str. – “Neteisėtas informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimas“.

 

***

Dienraščio “Kauno diena” 2009 m. rugpjūčio 19 d. numeryje buvo išspausdintas žurnalisto Tomo Jarusevičiaus straipsnis “Vertimų biuras – būdas pasipinigauti”, kuriame tarpe kitų neatitinkančių tikrovės bei žeminančių mūsų garbę ir orumą žinių buvo publikuotas ir šmeižikiškas mūsų atžvilgiu Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Centro policijos komisariato viršininko pavaduotojo Dano Česnausko interviu, duotas to straipsnio autoriui. Tai yra, minėtajame straipsnyje publikuojant įvairaus pobūdžio būtas ir nebūtas žinias apie vertimų biurą, esantį Laisvės al. 51a, Kaune, kuriame dirbame mes, yra nurodyta: “D.Česnauskas prisiminė, kad į melagystes linkusios ir lakia fantazija pasižyminčios vertimų biuro darbuotojos…“. Be to tas pats T.Jarusevičiaus straipsnis su nurodytuoju D.Česnausko interviu 2009-08-19, pakeitus pavadinimą, buvo publikuotas ir internetinėje dienraščio “Kauno diena” svetainėje   (http://kauno.diena.lt/naujienos/miestas/vertimu-biuras-budas-pasipinigauti-234021).

                      Minėtasis mūsų apibūdinimas, pateiktas Kauno apskrities VPK Centro PK viršininko pavaduotojo D.Česnausko duotame žurnalistui interviu, yra nepagrįstai mus žeidžiantis. Mes nesame melagės ar linkusios į melagystes bei pan. Antra vertus, manome, kad policijos pareigūnas, juo labiau, tokio ganėtinai aukšto rango kaip p. D.Česnauskas, iš viso turėtų vengti tokio pobūdžio apibūdinimų apie bet kuriuos asmenis. Tai yra, manome, kad, nurodytuoju būdu mus apibūdindamas („į melagystes linkusios“) žurnalistui, PK viršininko pavaduotojas D.Česnauskas bet kuriuo atveju viršijo savo įgalinimų ribas, o taip pat ir policijos pareigūnų etikos reikalavimus.

                      Mes suprantame, kad dėl neatitinkančių tikrovės, žeminančių mūsų garbę ir orumą, o taip pat šmeižikiškų mūsų atžvilgiu žinių paskelbimo ir paskleidimo minėtajame straipsnyje (visa kas buvo inspiruota, tame tarpe, ir mūsų konkurentų) bei dėl tuo mums padarytos žalos atlyginimo, dėl kaltų asmenų patraukimo civilinėn ar ir net baudžiamojon atsakomybėn mes turime teisę kreiptis į teismą, pateikiant civilinį ieškinį, ar į teismą privataus kaltinimo tvarka, gal būt, net ir paduodant skundą prokuratūros institucijai. Tuo tarpu, paduodamos šį pareiškimą, mes siekiame, kad būtent aukštesnieji policijos pareigūnai ištirtų mūsų išskirtąjį policijos pareigūno Dano Česnausko elgesį, kai, išeidamas už policijos pareigūno kompetencijos ribų, jis vienus fizinius asmenis apibūdina trečiajam fiziniam asmeniui (žurnalistui) kaip „melagius“, „linkusius į melagystes“ (nekalbant jau apie tai, kad ir pats tas apibūdinimas yra nepagrįstas iš esmės).

 

***

                      Manome, kad toks minėtojo policijos pareigūno elgesys turi būti ne tik ištirtas, bet ir atitinkamai įvertintas.

                     

                      Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo (2000-10-17 Nr. VIII-2048) 4 straipsnio (Policijos veiklos principai) 1 dalyje nurodyta, kad policija, vadovaudamasi įstatymais ir kitais teisės aktais, nešališkai gina visus asmenis, esančius Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šio straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad policijos veikla grindžiama, tame tarpe, pagarbos žmogaus teisėms, humanizmo, visuomenės moralės, teisėtumo principais. Šio Įstatymo 6 straipsnio (2003-10-14 įst. Nr. IX-1773 red., galioj. nuo 2003 11 05) 1 dalyje reglamentuota, kad policija, nepažeisdama įstatymais ginamų asmens bei visuomenės interesų, apie savo veiklą teisės aktų nustatyta tvarka informuoja valstybės ir savivaldybių institucijas bei visuomenę. O šio straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog neskelbiama tarnybinės veiklos metu gauta informacija, kuri, tame tarpe, pakenktų žmogaus garbei, orumui ar saugumui, fizinių ir juridinių asmenų teisėtiems interesams. Gi Įstatymo straipsnio 4 dalyje teigiama, kad policija neteikia ir informacijos, kuri pažeistų asmens nekaltumo prezumpcijos principą, policijos etikos normas.

                      Minėtojo Policijos veiklos įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad policijos pareigūnai, vykdydami jiems suteiktus įgaliojimus, vadovaujasi tik įstatymais. Įstatymo 21 straipsnyje skelbiama, kad policijos pareigūnas privalo ir: gerbti ir ginti žmogaus orumą, užtikrinti ir saugoti jo teises bei laisves. O šio įstatymo 22 straipsnyje reglamentuojama, jog policijos pareigūnas asmeniškai atsako už savo veiksmus ir sprendimus bei jų padarinius.

                      Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 304 patvirtinto Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistemoje statuto skyriuje Pareigūnų garbės kodeksas, Statuto 69 punkte, taip pat teigiama, kad kiekvienas policijos ir vidaus tarnybos pareigūnas privalo elgtis ir veikti kaip valdžios atstovas, ginti piliečių bei valstybės teisėtus interesus; būti kompetentingas ir objektyvus, o veikdamas vadovautis nuostata, kad veiksmai turi būti teisiškai pagrįsti, suprantami ir neįžeidžiantys; vadovautis tvirta kiekvieno pareigūno pilietine nuostata bei veiklos devizu – „Įstatymas ir teisėtumas“, o 70 punkte nurodoma, kad šio kodekso reikalavimų vykdymas yra kiekvieno pareigūno garbės reikalas, o jų pažeidimas smerkiamas ir užtraukia moralinę bei drausminę atsakomybę.

                      Iš esmės visi aukščiau nurodytieji norminiai reikalavimai policijos pareigūnams yra išdėstyti ir Lietuvos policijos generalinio komisaro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-347 patvirtintame Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodekse. Tame Etikos kodekse tame tarpe taip pat reglamentuota, kad tarnyba policijoje grindžiama šiais profesinės etikos principais: pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, sąžiningumo, nesavanaudiškumo, padorumo, nešališkumo, atsakomybės, viešumo, pavyzdingumo (šio Kodekso 3 punktas).

 

***

                      Manome, kad šiame pareiškime nurodytasis aukštas pareigas einančio policijos pareigūno Dano Česnausko elgesys neatitinka paminėtųjų norminių reikalavimų, kurių turi besąlygiškai prisilaikyti visi policijos pareigūnai. Sakykime, visiškai mums nesuprantama, kaip suderinti nurodytąjį Statute policijos pareigūno veiklos devizą Įstatymas ir teisėtumas su PK viršininko pavaduotojo Dano Česnausko elgesiu, kai tas pareigūnas, ne tik nesant tam jokio pagrindo, bet ir išeidamas už savo kompetencijos ribų (nebūdamas nei teisėju, nei net prokuroru ar, pagaliau, žurnalistu, rašančiu apie kokius nors viešus asmenis ar pan.) žurnalistui oficialiame interviu mus, esančias privačiais ir neviešais asmenimis, įvardija kaip „į melagystes linkusias“.

 

                      Tokie teiginiai įžeidžia Vertimų biurą ir ne tik jame dirbančius žmones, bet ir pastovius biuro klientus. Vertimų biuras yra sąžiningai sumokėjęs visus mokesčius valstybei, todėl tokie pareigūno teiginiai, švelniai tariant, prasilenkia su tikrove. Dirbame ir mokame iš mūsų reikalaujamus mokesčius, iš kurių, beje, valstybė išlaiko ir policijos pareigūnus. Tuo tarpu minėtasis policijos pareigūnas, vietoje to, kad dirbtų savo tiesioginį darbą, užsiima mūsų, kaip asmenų, vertinimu ir, padaręs apie mus savo subjektyvias ir neteisingas išvadas, jas kaip oficialus pareigūnas pateikia žurnalistui. To pasekoje policijos pareigūno pateiktą žurnalistui mūsų asmenų neigiamą įvertinimą minėtasis žurnalistas ir nurodytoji visuomenės informavimo priemonė viešai publikuoja visuomenei respublikiniame dienraštyje ir to dienraščio vardo internetinėje svetainėje.

 

                      Dėl nurodytojo nepagrįsto, neatitinkančio tikrovės ir net šmeižikiško mūsų asmenų įvertinimo, kurį padarė oficialiai veikdamas policijos pareigūnas Danas Česnauskas, man nepelnytai padaryta tikrai didelė moralinė žala. Jau 14 metų mūsų Vertimų biuras dirba Kauno mieste, tai yra mūsų pragyvenimo šaltinis. Į mūsų biurą kiekvieną dieną kreipdavosi gana daug interesantų. Be to, mes daug metų gyvename Kauno mieste, mus daugiau ar mačiau pažįsta daug šio miesto gyventojų. Todėl dabar, policijos pareigūnui paskelbus tokius nepamatuotus vertinimus apie mūsų asmenis, visiškai nepelnytai jau patiriame ir dar ilgai patirsime labai neigiamas tokio mūsų nepelnyto įvertinimo pasekmes. Tačiau, kaip jau akcentavome, šiame pareiškime mes prašome išspręsti tik drausminės nurodytojo policijos pareigūno atsakomybės klausimą. Tai yra, prašome, kad būtų ištirtas ir įvertintas minėtojo policijos pareigūno elgesys būtent to pareigūno elgesio atitikimo jau išskirtiesiems bei kitiems teisės aktams požiūriu ir taip būtų išspręstas būtent drausminės Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Centro policijos komisariato viršininko pavaduotojo Dano Česnausko atsakomybės klausimas.

Dėl visų šiame pareiškime išdėstytų aplinkybių prašome: 

                      1) Ištirti šiame mūsų pareiškime – skunde nurodytąsias aplinkybes ir, jeigu bus oficialiai nustatyta, kad policijos pareigūnas Danas Česnauskas pažeidė teisės normų ar policijos pareigūnų etikos taisyklių reikalavimus, šį pareigūną nubausti pagal teisės aktų nustatytą tvarką, taikyti jo atžvilgiu teisės aktuose numatytas drausminės atsakomybės priemones;

                      2) Šio pareiškimo neperduoti spręsti Kauno miesto Centro Policijos komisariato pareigūnams, nes būtent čia Danas Česnauskas užima gana aukštas pareigas.

 

                     

Pagarbiai,

                                                 Internetinio savaitraščio Redakcija ir Vertimų biuras  

 

 

Kauno savivaldybės Viešosios tvarkos tarnyba. Ramiai užmigusiam ir kipšas nebaisus…

Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai     www.stats.lt - Tinklapiu reitingai, statistika, skaitliukas

 


Reklama

Written by BESMEGENIAI

lapkričio 28, 2010 at 7:53 am

Įrašyta kategorijoj Uncategorized

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: