Besmegeniai Blog

Nebūk besmegenis!!

A.Skimborauskas: Ar Kaune “teisėjauja“ beraščiai?

leave a comment »

Strateginių Sprendimų Fondas *** Strategical Decisions Foundation


Kaune “teisėjauja“ beraščiai?

2009 m. lapkričio mėn. 7d.

Žmonės susidūrę su Administracine komisija dažniausiai būna įsiutę. Kauniečiai vadina pasityčiojimu, kai daugelis žmonių būna priversti mesti savo darbus ir atvykti į komisiją tą pačią dieną beveik tuo pačiu laiku.

Kauno valdžia piniginėmis baudomis drausmina neturinčius kur statyti mašinų kauniečius. Komisijos priimamasis visada būna sausakimšas nuo “pažeidėjų“.

Teko domėtis šios komisijos darbu.

Vieną dieną – 11 protokolų surašyta už daugiabučio kieme statomas transporto priemones ant žalios vejos ar šaligatvių, prekybą nuo grindinio, šuns vedžiojimą, pastatytą automobilį valstybės saugomoj teritorijoj.

Kitą dieną – vienas protokolas buvo surašytas už vykdomus kasimo darbus, trys protokolai už transporto priemonės palikimą ant žalios vejos ar šaligatvių, dar vienas – už prekybą Vilniaus gatvėje. Vienas protokolas surašytas už laikomus neregistruotus šunį ir tris kates. Ir vėl dešimt protokolų už statomas transporto priemones ant žalios vejos ar šaligatvių daugiabučio kieme ir t.t.

Mero kabinete saugoma puošnioji Kauno vėliava su žodžiais siuvinėtais auksu – Mylėkime teisumą. Tačiau to teisumo su žiburiu čia nesurastum. Gali būti nubaustas net “vieno langelio principu“. Į savivaldybę kreipiesi dėl leidimo, o gauni baudą, kuri siekia iki 2000 Lt. Po to, ieškodamas tiesos, turi bylinėtis teismuose.


Komisijos narių kompetencija galima suabejoti

Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekse yra užfiksuota tokia įstatyminė teisinė norma, kad asmeniui atstovauti gali įgaliotas atstovas turintis aukštąjį teisinį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą.

Šiuo konkrečiu atveju, Administracinė komisija yra sudaryta prie Kauno miesto savivaldybės tarybos, atstovaujanti savivaldybės tarybą. Kadangi miesto taryba savo įsteigtoms komisijoms deleguoja kai kuriuos savo įgaliojimus, todėl šita įstatyminė atstovavimo norma privalo galioti ir Kauno miesto savivaldybės tarybos sudarytai Administracinei komisijai. T.y. Administracinės komisijos nariai, o ypač komisijos pirmininkas, turi turėti aukštąjį teisinį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą.

Priešingu atveju, Administracinė komisija, kaip neteisėtai suformuota, privalo nusišalinti nuo sprendimų priėmimo t.y. ji negali priimti teisėtų sprendimų. Komisijos nariams, kurie neturi aukštojo teisinio universitetinio arba jam prilyginamo išsilavinimo, nenusišalinus, atsiranda Administracinės komisijos sprendimų priėmimo teisėtumo problema.

Tik du Kauno savivaldybės administracinės komisijos nariai turi aukštąjį teisinį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą. Tai komisijos pirmininkės pavaduotojas Dainius Ratkelis ir komisijos atsakingoji sekretorė Violeta Zeltinienė. Administracinės komisijos pirmininkė Loreta Kekienė ir kiti komisijos nariai neturi aukštojo teisinio universitetinio arba jam prilyginamo išsilavinimo.

Dažniausiai, kai priimami ginčo sprendimai, dėl didelio užimtumo, komisijos pirmininkės pavaduotojas Dainius Ratkelis komisijos posėdžiuose nedalyvauja (yra video ir audio įrašai).  Todėl priimant tokius sprendimus dalyvauja tik vienas komisijos narys turintis aukštąjį teisinį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą – tai komisijos atsakingoji sekretorė Violeta Zeltinienė. Mano manymu, tokios sudėties Administracinės komisijos sprendimai yra negaliojantys. Kauno savivaldybės Administracinei komisijai yra suteikti svarbūs įgaliojimai, tačiau neužtikrintos atstovavimo savivaldybės tarybai normos, todėl šios komisijos sprendimai neturi teisinės galios.

Daugelis šios komisijos sprendimų yra neteisėti dėl to, kad tuos sprendimus priima nekompetentingas administravimo subjektas.

Reikėtų pažymėti, kad netgi LR Administracinių ginčų komisijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje yra užfiksuota tokia teisinė norma, kad “Savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija sudaroma 3 metams savivaldybės tarybos sprendimu iš 5 narių, iš kurių bent pirmininkas ir sekretorius turi turėti aukštąjį teisinį išsilavinimą“.

*****

Administracinei komisijai suteikiami svarbūs įgaliojimai

Savivaldybės administracinės komisijos sprendimai prilygsta pirmos instancijos teismų sprendimams.

Kauno miesto savivaldybės taryba 2007 m. gegužės 10 d. sprendimu Nr. T-203  “Dėl Administracinės komisijos prie Kauno miesto savivaldybės tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ patvirtino Administracinės komisijos sudėtį ir Administracinės komisijos nuostatus.

Administracinę komisiją sudaro miesto Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui. Administracinė komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir komisijos nuostatais.

Administracinę komisiją sudaro: komisijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, etatinis atsakingasis sekretorius ir nariai. Savivaldybės taryba šios komisijos pirmininku mero teikimu skiria tarybos narį. Komisijos atsakingojo sekretoriaus pareigas atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas, šios funkcijos įrašomos į jo pareigybės aprašymą. Komisijos nariais gali būti Savivaldybės tarybos nariai, valstybės tarnautojai bei Kauno miesto bendruomenės atstovai.

Tačiau teisme įrodžius, kad komisijos nariai neturėdami teisinės kvalifikacijos, teisia kauniečius, priimdami nekvalifikuotus sprendimus, gali kilti rimtų abejonių dėl šitos administracinės komisijos sprendimų teisėtumo.

Kviečiame atsiliepti tuos kauniečius, kurie jau  buvo “nuteisti“ šios komisijos. Taip pat ir tuos gyventojus, kurie jaučiasi teisūs ir jų dar laukia toks administracinis “teismas“. Tinkamai organizavus teisinę gynybą, galima pasiekti daug.

*****

Protokolus surašo taip pat ne angelai

Tarnyboje dirbantys “specialistai“ į šiltas vieteles buvo paskirti  ne be pažinčių.

Rimas Sidera. Tarnybos vedėjas. Neseniai atleistas iš policijos.

Valentinas Čižinauskas. Mėgo dalyvauti Varėnoje vykstančiuose grybavimo čempionatuose. Todėl nesusitvarkydavo su savo tiesioginiu darbu Komunaliniame skyriuje. Netinkamu laiku organizuodavo gatvių ženklinimą. Gaudydavo, tačiau nepagavo nei vieno vandalo iš garsiosios 1000 kelio ženklų suniokojimo istorijos. Dirbo rinkiminiame G.Budniko štabe stebėtoju.

Piotras Lagunovas. Buvusio mero A.Garbaravičiaus patarėjas teisės klausimais. Skundėsi atminties stoka garsioje prichvatizacijos byloje.

Darius Makarevičius. Mero A. Kupčinsko sekretoriate buvo įdarbintas kaip neoficialus dviejų Buškevičių patarėjas. Nesėkmingai ieškojo korupcijos.

Petras Remezas. Savo verslo reikalams mėgo naudoti vicemero automobilį. Papildomai turguje vertėsi prekyba automobiliais.

Transporto skyriuje vairuotoju dirbęs ir mero pavaduotoją vežiojęs Petras Remezas su savivaldybės nuomojamu “Volkswagen Passat“ buvo atvykęs į Taikos prospekte esantį automobilių turgų. Čia kiek pabuvęs jis sėdo į apynaują transporto priemonę ir išvyko. Dienraščiui “15min“ pavyko išsiaiškinti, jog kiek daugiau nei mėnesį savivaldybėje dirbantis P.Remezas dar užsiima ir automobilių prekyba ir netgi turi transporto priemonių gabenimui skirtą vilkiką. Anot savivaldybės Transporto skyriaus vedėjo Vytauto Valentos, savo reikmėms naudoti tarnybinį automobilį P.Remezas neturėjo teisės. “Po darbo užsiimti verslu nėra draudžiama, tačiau savo reikalams naudoti vicemerui skirtą automobilį draudžiama“ – aiškino V.Valenta.

*****

Kadangi Administracinės komisijos pirmininkas skiriamas mero teikimu, norėčiau Kauno miesto merui Andriui Kupčinskui priminti pagrindinius viešojo administravimo principus:

1) viešasis administravimas – įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti priimant norminius administracinius aktus ir kitus administracinius sprendimus, atliekant įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolę, teikiant įstatymų nustatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą ir atliekant viešojo administravimo subjekto vidaus administravimą;

2) viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais:

– įstatymo viršenybės, reiškiančiu, kad “viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti įstatymuose, o veikla atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus“;

– nepiktnaudžiavimo valdžia, reiškiančiu, kad “viešojo administravimo funkcijas neturint įstatymų suteiktų reikiamų įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus siekiant kitų, negu įstatymų nustatyta, tikslų“;

Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnis įvardina pagrindinius principus, kuriais grindžiama vietos savivalda. Šio straipsnio 6 punkte įtvirtintas savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principas reiškia, kad “savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus“.

Administraciniai teismai savo sprendimuose yra ne kartą pažymėję, kad pagal viešojoje teisėje veikiantį teisėtumo principą viešojo administravimo subjektai privalo veikti tik įstatymo jiems suteiktų įgaliojimų ribose, veikimas viršijant kompetencijos ribas (ultra vires) yra pagrindas viešojo administravimo aktą pripažinti neteisėtu.

*****

Visus, kurie nukentėjo nuo valdininkų ir Administracinės komisijos nekompetencijos kviečiame atsiliepti šiuo el. pašto SDFnews{eta}gmail.com adresu.

Audrius Skimborauskas

1995-2007 m. Kauno savivaldybės tarybos narys


  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai  www.stats.lt - Tinklapiu reitingai, statistika, skaitliukas

Reklama

Written by BESMEGENIAI

lapkričio 28, 2010 at 7:35 am

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: